• Fijne sfeer
  • Persoonlijke aandacht
  • Ruim aanbod

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Njoy Fitness abonnementen

– Alle abonnementen lopen per periode van 4 weken. De periodieke contributie wordt vooraf rond het einde van de afloop van een periode, automatisch afgeschreven van het door u opgegeven IBAN nummer.
– U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Njoy Fitness is voldaan, zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen. Bij herhaling zullen tevens eventuele incassokosten bij u in rekening worden gebracht. Ook hebben wij het recht u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Uw contributiebetalingsperiode loopt echter gewoon door.
– Het lidmaatschap gaat na de contractperiode automatisch over in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en wordt zonder opzegging steeds verlengd met een periode van één periode (4 weken).
– Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap gedurende uw contractperiode is dus in geen enkel geval mogelijk. U dient uw volledige contractduur uit te dienen.
– Wijzigingen in en/of opzegging van uw lidmaatschap kunnen tot het einde van de periode doorgegeven worden, wil het de aankomende periode in werking gezet kunnen worden. Dit kan alleen persoonlijk in de club middels het ledenserviceformulier. Alle wijzigingen in en/of opzeggingen na afloop van een periode kunnen na de daaropvolgende
periode in werking worden gezet.
– Opzegging van uw lidmaatschap kan alleen persoonlijk in de club middels het ledenservice formulier dat verkrijgbaar is aan de receptie van Njoy Fitness. Indien u opzegt, geldt uw lopende contract eindperiode als laatste trainingsdag en betaaldag. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste één periode (4 weken) en de einddatum van een eventueel lopend contract. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde inschrijfgelden, contributies of enig andere tegoeden.
– Njoy Fitness houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
– Alle prijzen kunnen worden aangepast gedurende het jaar met de jaarlijkse prijsindexering. U ontvangt hier-over verder geen bericht.
– Wanneer uw lidmaatschap is opgezegd, bent u bij her inschrijving opnieuw entreegeld en administratiekosten verschuldigd.
– Het lidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar aan derden.
– Leden gebruiken de faciliteiten op eigen risico en Njoy Fitness zal geen aansprakelijkheid en claims accepteren voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. Njoy Fitness is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of zoekraken van uw eigendommen.
– Het management van Njoy Fitness mag zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren, ongeacht de contractperiode.
– Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches en sauna, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebreken of het buiten werking zijn, vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.
– Als leeftijdgrens geldt 18 jaar of ouder. Wel zijn er speciale lidmaatschappen voor leeftijden tussen de 16 – 18 jaar. Het aanmeldingsformulier dient dan wel door één van de ouders of voogd ondertekend te worden.
– Geldig legitimatiebewijs verplicht: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
– Naast deze algemene voorwaarden is eveneens het sportreglement van Njoy Fitness van toepassing.

Management Njoy Fitness
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Njoy Fitness gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.